Posts

Preek van Pinksteren

Afbeelding
In het Oude Testament was het Pinksterfeest een feest van dankzegging voor de rijkelijke oogst. Daarnaast herdacht het Joodse Pinksteren ook de aankondiging van de Joodse Wet en de Tien Geboden op de Sinaïberg. 
Het Nieuwe Testament neemt dit feest over, vijftig dagen na Pasen. We vieren dan de komst van de Heilige Geest die aan de Kerk zijn overvloedige oogst biedt en zeggen dank voor de nieuwe, innerlijke en geestelijke wet die in ons hart gegrift staat en niet in steen. In het cenakel (de zaal waar het Laatste Avondmaal plaatsvond) ontvangen de apostelen en de Heilige Maagd de Parakleet (“de Trooster”, de Heilige Geest) in de vorm van vuurtongen. Op dat moment beginnen ze te spreken. 
En wanneer ze spreken, dan spreekt de Kerk, want het komt niet van henzelf, maar het is de Heilige Geest die het hen toelaat en de juiste woorden op hun lippen legt. Onze Lieve Heer had eerder al aangekondigd: ”Dan zal Ik de Vader bidden, en Hij zal u een andere Helper geven, om bij u te blijven voor…

Foto's van de bedevaart

Afbeelding
Onder een stralende hemel zijn we afgelopen zondag op bedevaart getrokken naar Dadizele. Dank aan alle deelnemers, en vooral aan Onze Lieve Vrouw!

Preek van het Feest van het Heilig Bloed

Afbeelding
Het bloed is het leven. Wanneer er geen leven meer is, dan is er ook geen bloed meer. Wanneer mensen uit zuidelijke streken energiek met ons praten, dan zien we het bloed stijgen naar hun wangen en voorhoofd. Het bloed bevindt zich overal in ons lichaam en als we er wat verliezen, moeten we vlug drinken om nieuw bloed aan te maken. Iemands leven nemen is ook iemands bloed nemen. Iemands voorouders of afstammelingen beledigen is ook het bloed van die persoon beledigen. Wanneer God aan Kaïn vraagt wat hij met zijn broer gedaan heeft, dan zegt God ook dat Hij het bloed van zijn broer heeft horen schreeuwen. Het bloed is zo belangrijk dat het, op een ingebeelde manier, ook een stem heeft.
Bloed betekent ook energie en kracht. Onze heidense voorouders bezegelden dan ook hun plechtigste eden met bloed. De prijs van het bloed toonde de waarde van de gedane eed. 
EPISTEL Hebr. 9: 11-15

Broeders, Christus is opgetreden als Hogepriester van de goederen der toekomst. En door een grotere en volma…

Feest van het Heilig Bloed

Afbeelding
Op zondag 6 mei zal de Mis opgedragen worden van het Feest van het Heilig Bloed van Onze Heer Jezus Christus (nb uitzonderlijk om 10 uur in de Sint-Franciscuskerk in Menen). Een goede gelegenheid om even stil te staan bij de geschiedenis en betekenis van dit - voor ons bisdom, maar evenzeer voor de gehele Kerk - belangrijke feest. 
In de kalender van de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus wordt dit feest op 1 juli gevierd, waarbij de maand juli toegewijd is aan het Heilig Bloed. In ons bisdom echter valt dit feest op de maandag na 2 mei - dit jaar dus op maandag 7 mei. Aangezien het een feest 1ste klas is, kan die Mis ook worden gecelebreerd de zondag voor- of nadien.

Het liturgische feest van het Kostbaar Bloed vindt zijn oorsprong in de 16de eeuw in Spanje: in 1583 heeft paus Gregorius XIII het officie ter ere van het het H. Bloed goedgekeurd voor de stad en het bisdom Valencia.

Later volgden andere Spaanse bisdommen, én bisdom Brugge, waar sinds de 12de eeuw de relikwie van he…

Preek van de 2de zondag na Pasen

Afbeelding
Hier volgt de omschrijving van het woord “schaap” uit een encyclopedie: “Een dier met een beperkte intelligentie en een zwakker gestel. Als de mens het dier niet continu zou bijstaan en verdedigen, dan zou het zo goed als overal verdwijnen.”
Het schaap lijkt niet het sterkste en slimste te zijn onder de dieren. Niettemin zien we dat de Heilige Schrift het uitverkoren volk van God vaak als schapen omschrijft.
Ook onze Heer noemt de twaalf apostelen “schapen” en de leerlingen “lammeren”, toch voordat Hij ze uitstuurt. Het is pas tijdens de Passie dat Hij ze “herders” begint te noemen.

Nu weten we wie dit koppige dier eigenlijk is. Dit dwaze dier dat continu hulp nodig heeft omdat het anders overal zou verdwijnen. Wel, dat zijn wij. Ja, we zijn schapen.
EPISTEL 1 Petr. 2: 21-25

DIERBAREN, Christus heeft geleden voor u, en u een voorbeeld nagelaten, opdat gij zijn voetstappen zoudt volgen. Hij heeft geen zonde bedreven, en er was geen bedrog in zijn mond; toch hoonde Hij niet, als Hij ge…

Zondag 6 mei: bedevaart naar Dadizele

Afbeelding
Meimaand, Mariamaand! Op zondag 6 mei gaan we op bedevaart van Menen naar Onze Lieve Vrouw van Dadizele.

Om 10u hebben we een gezongen H. Mis in de Sint-Franciscuskerk in de Ieperstraat in Menen (Google Maps). Vertrek van de bedevaart is voorzien om 11u30. De voettocht van 8km is aangepast voor gezinnen met (jonge) kinderen.

Kunt u bij voorkeur inschrijven voor vrijdag 27 april? Dit kan via ick.dadizele@gmail.com of via het contactformulier van deze blog. Bedankt om dit te delen met vrienden en kennissen.

Diezelfde dag gaat om 16u de jaarlijkse diocesane gebedsviering voor roepingen door in de basiliek van Dadizele, met onze bisschop mgr. Lode Aerts. We willen tijdens onze bedevaart deze intentie graag toevertrouwen aan de H. Maagd. Welkom op deze blog

Welkom op deze nieuwe blog. Hier willen we de H. Missen en activiteiten van het Instituut Christus Koning en Hogepriester in Dadizele aankondigen.

Het Instituut Christus Koning en Hogepriester is opgericht in 1990 en telt wereldwijd een honderdtal priesters. Ze zijn actief in parochies, scholen, als geestelijke begeleiding van scoutsgroepen, gezinsgroepen, studenten en zoveel meer.

Op vraag van enkele gezinnen en jongeren uit het bisdom Brugge, draagt kanunnik Frédéric de Martin van het Instituut sinds zondag 1 januari 2017 regelmatig de H. Mis op in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. We zijn de rector van de basiliek, E.H. André Monstrey, dankbaar voor de vriendelijke verwelkoming.

Vanuit deze H. Mis zijn een aantal andere initiatieven ontstaan:
we komen af en toe samen na de Mis voor catechese (voor jong en oud) en/of een gezellige babbel. In het najaar 2017 zijn we met een koor begonnen. Zangers (m/v), of zangers in spe: van harte welkom om aan te sluiten. wens je als ge…